Trong Java, sự khác biệt giữa ràng buộc động và ghi đè phương thức là gì?


Câu trả lời 1:
class Animal {public void eat () {System.out.println ("Bất cứ điều gì"); }} class Ngựa kéo dài Animal {public void eat () {System.out.println ("Rau"); }} Kiểm tra lớp {public static void main (String args []) {Animal obj; obj = động vật mới (); obj.eat (); obj = ngựa mới (); obj.eat (); }}
Bất cứ thứ gì rau

Câu trả lời 2:

ý của bạn là hỏi sự khác biệt giữa ràng buộc động của động cơ trực tuyến và phương thức nạp chồng của bạn

Bởi vì ghi đè phương thức và gọi phương thức ảo, ảo (liên kết động) là hai phần của đa hình java và chúng là một chút khác nhau từ chế độ nạp chồng phương thức: cùng tên phương thức, nhưng chữ ký khác nhau.


Câu trả lời 3:

ý của bạn là hỏi sự khác biệt giữa ràng buộc động của động cơ trực tuyến và phương thức nạp chồng của bạn

Bởi vì ghi đè phương thức và gọi phương thức ảo, ảo (liên kết động) là hai phần của đa hình java và chúng là một chút khác nhau từ chế độ nạp chồng phương thức: cùng tên phương thức, nhưng chữ ký khác nhau.