Có sự khác biệt về ngôn ngữ giữa "không giới hạn" và "không giới hạn" không?


Câu trả lời 1:

Có một sự khác biệt rất tinh tế. Không giới hạn là đối nghịch của giới hạn. Vô hạn là đối nghịch với giới hạn. Không giới hạn có nghĩa là không ai đặt giới hạn nhưng ai đó có thể đặt giới hạn. Vì vậy, ví dụ, khi công ty điện thoại của bạn cung cấp cho bạn số phút không giới hạn, công ty vẫn có quyền áp đặt giới hạn. Nhưng, nếu ai đó hỏi bạn có bao nhiêu con số, trong vũ trụ, bạn có thể nói "vô hạn".


Câu trả lời 2:

Có một sự khác biệt:

Vô hạn có nghĩa là nó là một cái gì đó, về bản chất, không có giới hạn. Vũ trụ là vô hạn, ví dụ. Nó cũng được sử dụng cho những thứ có thể có giới hạn của một loại, nhưng những thứ khó xác định. Nó thường được sử dụng trong thi pháp. Ai đó có thể nói tình yêu của họ là vô hạn, chẳng hạn.

Không giới hạn có nghĩa là nó không có giới hạn nhưng nó có thể làm được. Ví dụ: tôi có băng thông rộng không giới hạn, nhưng tôi có thể trả ít hơn và nhận được băng thông rộng có giới hạn, và trong thực tế, tốc độ băng thông rộng thường bị giới hạn vào thời gian cao điểm do chính sách sử dụng công bằng của Drake. Vì vậy, băng thông rộng là không giới hạn nhưng nó không phải là vô hạn.

Ngoài ra, trong tiếng Anh Anh, một công ty không giới hạn là một công ty có các cổ đông chịu trách nhiệm như nhau đối với các khoản nợ của công ty. Một công ty không giới hạn là gì? - Thông báo trực tiếp


Câu trả lời 3:

Có một sự khác biệt:

Vô hạn có nghĩa là nó là một cái gì đó, về bản chất, không có giới hạn. Vũ trụ là vô hạn, ví dụ. Nó cũng được sử dụng cho những thứ có thể có giới hạn của một loại, nhưng những thứ khó xác định. Nó thường được sử dụng trong thi pháp. Ai đó có thể nói tình yêu của họ là vô hạn, chẳng hạn.

Không giới hạn có nghĩa là nó không có giới hạn nhưng nó có thể làm được. Ví dụ: tôi có băng thông rộng không giới hạn, nhưng tôi có thể trả ít hơn và nhận được băng thông rộng có giới hạn, và trong thực tế, tốc độ băng thông rộng thường bị giới hạn vào thời gian cao điểm do chính sách sử dụng công bằng của Drake. Vì vậy, băng thông rộng là không giới hạn nhưng nó không phải là vô hạn.

Ngoài ra, trong tiếng Anh Anh, một công ty không giới hạn là một công ty có các cổ đông chịu trách nhiệm như nhau đối với các khoản nợ của công ty. Một công ty không giới hạn là gì? - Thông báo trực tiếp