Sự khác biệt giữa công việc được thực hiện trong đường cong PV và đường cong VP là gì?


Câu trả lời 1:

Trong đường cong PV, chúng ta lấy P tại trục Y & V tại trục X ..

Nếu chúng ta muốn tìm công việc trong đường cong này, vì vậy chúng ta sẽ tìm thấy khu vực giữa trục X và đồ thị.

Nhưng trong đường cong VP, chúng ta lấy P tại trục X & V tại trục Y .. Bây giờ nếu chúng ta muốn tìm công việc trong đường cong này, vì vậy chúng ta sẽ tìm thấy khu vực giữa trục Y và đồ thị.

Cả hai nhiệm vụ sẽ giống nhau.

Không có sự khác biệt trong công việc của họ.