Sự khác biệt giữa tiếp cận một cái gì đó (trong học thuật) về mặt lý thuyết, phương pháp và thực nghiệm là gì?


Câu trả lời 1:

Lý thuyết - Hoàn toàn trên giấy.

Đây là nơi các giả thuyết được đưa ra. Một hình thức thuần túy của tuyên bố đang chờ được chứng minh là đúng hay không.

Chỉ là một ví dụ, có một triệu lỗ đen trong thiên hà. Một tuyên bố chưa được chứng minh hoặc từ chối.

Phương pháp luận - Quá trình hoặc một cách tiếp cận để chứng minh một tuyên bố. Điều này có thể xảy ra ngay cả khi không có một giả thuyết. Một phương pháp Phương pháp luận bắt đầu với các sự kiện hoặc các số liệu và thực tiễn đã biết sau đó trả lời câu hỏi.

Thực nghiệm - Hoàn toàn bằng quan sát và tính toán. Một giá trị thực nghiệm hoặc công thức là một giá trị xuất phát từ quan sát và hầu hết các lần nó là một hằng số. Planck's Constant, v.v.

Trong học thuật tất cả những điều này đúng.