Sự khác biệt giữa số có 4 chữ số lớn nhất và số 5 chữ số nhỏ nhất là gì?


Câu trả lời 1:

Xem xét các số dương, số có 5 chữ số nhỏ nhất = 10000 và số có 4 chữ số lớn nhất = 9999. Và sự khác biệt giữa chúng là 1.

Xem xét các số dương và âm, số có 5 chữ số nhỏ nhất = -99999 và số có 4 chữ số lớn nhất = 9999. Và sự khác biệt giữa chúng là 109998.